جهان بر محور حق و عدالت

أَمْ حَسِب الَّذِينَ اجْترَحُوا السيِّئَاتِ أَن نجْعَلَهُمْكالَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصلِحَتِ سوَاءً محْيَاهُمْ وَ مَمَاتهُمْ ساءَمَا يحْكُمُونَ(21) وَ خَلَقَ اللَّهُ السمَوَتِ وَ الاَرْض ‍ بِالحَْقِّ وَلِتُجْزَى كلُّ نَفْسِ بِمَا كسبَت وَ هُمْ لا يُظلَمُونَ(22) أَ فَرَءَيْت مَنِاتخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ أَضلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سمْعِهِوَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصرِهِ غِشوَةً فَمَن يهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ(23)


21- آيا كسانىكه مرتكب سيئات شدند گمان كردند كه ما آنها را همچون كسانى كه ايمان آورده اند وعمل صالح انجام داده اند قرار مى دهيم كه حيات و مرگشان يكسان باشد؟ چه بد داورى مىكنند.
22-  و خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است ، تا هر كس ‍ در برابراعمالى كه انجام داده است جزا داده شود، و به آنها ستمى نخواهد شد.
23- آياديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده ؟ و خداوند او را با آگاهى (بر اينكه شايسته هدايت نيست ) گمراه ساخته ، و بر گوش و قلبش

مهر زده ، و بر چشمش پرده اى افكنده ، با اينحال چه كسى مى تواندغير از خدا او را هدايت كند؟ آيا متذكر نمى شويد؟!

تفسير

حيات ومرگ اين دو گروه يكسان نيست

در تعقيب آيات گذشته كه سخن از دو گروهمؤ منان  وكافران ، ياپرهيزگاران  و مجرمان  در ميانبود در نخستين آيه مورد بحث اين دو را در يك مقايسه اصولى در برابر هم قرار داده مىگويد: ((آيا كسانى كه مرتكب سيئات شدند گمان كردند آنها راهمچون كسانى قرار مى دهيم كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند كه حيات ومرگشان يكسان باشد؟! (ام حسب الذين اجترجوا السيئات اننجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ).

((چه بد داورى مى كنند! (ساء ما يحكمون)

مگر ممكن است نور و ظلمت ، علم و جهل ، خوب و بد، ايمان و كفر يكسان باشد؟مگر امكان دارد بازتاب و ثمره و نتيجه اين امور نامساوى ، مساوى گردد؟ هرگز چنيننيست ، مؤ منان صالح العمل از مجرمان بى ايمان در همه چيز جدا هستند، و ايمان و كفرو اعمال نيك و بد سرتاسر زندگى و مرگ هر يك از آنها را به رنگ خود درمىآورد.

اين آيه همانند آيه 28 سوره ((ص  است كه مى فرمايد: ((آيا كسانى را كه ايمانآورده اند و عمل صالح انجام داده اند همچون ((مفسدان در ارض  قرار دهيم ؟ يا پرهيزگاران را همچون فاجران؟ (ام نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض امنجعل المتقين كالفجار).

يا همانند آيه 35 و 36 سوره قلم كه مى گويد: ((آيا مسلمانان را همچون مجرمان قرار مى دهيم ؟ چه مى شود شما راچگونه داورى مى كنيد؟! (افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ).

((اجترحوااز ماده((جرح  در اصل به معنى جراحت و اثرى كه بر اثر بيمارى و آسيبهاستكه به بدن انسان مى رسد، و از آنجا كه ارتكاب گناه گوئى روح او را مجروح مى سازدماده ((اجتراح  به معنى انجام گناه نيزبه كار رفته ، و گاه در معنى وسيعترى ، يعنى هر گونه اكتساب ، استعمال مى شود، واعضاى بدن را از اين نظر ((جوارح  گويندكه انسان به وسيله آن مقاصد خود را انجام مى دهد و آنچه مى خواهد به دست مى آورد وكسب مى كند.

به هر حال اين آيه مى گويد: اين يك پندار غلط است كه تصور كنندايمان و عمل صالح ، يا كفر و گناه ، تاءثيرى در زندگى انسان نمى گذارد، چنين نيستزندگى و مرگ اين دو گروه كاملا با هم متفاوت است .

مؤ منان در پرتو ايمان و عملصالح از آرامش خاصى برخوردارند بطورى كه سختترين حوادث زندگى تاءثيرى در روح آنهانمى گذارد، در حالى كه افراد بى ايمان و آلوده دائما در اضطرابند، اگر در نعمتندبيم زوال آن پيوسته آنها را رنج مى دهد، اگر در مصيبت و ناراحتيند قدرت مقابله باآن را ندارند، چنانكه در آيه 82 سوره انعام مى خوانيم : الذين آمنوا و لم يلبسواايمانهم بظلم اولئك لهم الامن و هم مهتدون ((آنها كه ايمانآوردند و ايمان خود را به شرك نيالودند امنيت از آن آنها است ، و آنها هدايتيافتگانند.

افراد با ايمان به وعده هاى الهى دلگرمند ومشمول عنايات خاص ‍ اويند، چنانكه در آيه 51 سوره مؤ من مى خوانيم : انا لننصررسلنا و الذين آمنوا فى الحياة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد:

((ما رسولان خود و كسانى را كه ايمان آورده اند در حيات دنيا و روزقيامت كه گواهان بپا مى خيزند يارى مى كنيم .
نور هدايتقلب گروه اول را روشن مى سازد و با گامهاى استوار به سوى هدف مقدسشان پيش مى روند الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلماتالى النور: خداوند ولى كسانى است كه ايمان آوردند آنها را از ظلمتها به سوى نورهدايت مى كند (بقره - 257)

اما گروه دوم نه هدف مشخصى براى زندگى مى يابند، ونه برنامه روشنى و در ميان امواج ظلمات سرگردانند، و الذين كفروا اوليائهم الطاغوتيخرجونهم من النور الى الظلمات : ((كسانى كه كافر شدند ولىآنها طاغوت و شيطان است ، و آنها را از نور به سوى ظلمتها مى برند

اين در حيات و زندگى اين جهان است ، و اما به هنگام مرگ كهدريچه اى است به عالم بقا، و دروازه اى است براى آخرت ، چنانكه قرآن در آيه 32 نحلمى گويد: ((پرهيزگاران كسانى هستند كه فرشتگان قبض روح آنها مىكنند در حالى كه پاك و پاكيزه اند، به آنها مى گويند سلام بر شما باد، وارد بهشتشويد به خاطر اعمالى كه انجام مى داديد (الذين تتوفاهمالملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ).

در حالى كهبا مجرمان بى ايمان طور ديگرى سخن مى گويند چنانكه در آيه هاى 27 و 27 همان سورهنحل آمده است : ((كافران كسانى هستند كه فرشتگان قبض روح آنهامى كنند در حالى كه به خود ستم كرده اند، در اين هنگام از روى بيچارگى و اظهارتسليم مى گويند: ما كار بدى انجام نمى داديم ، آرى خداوند به آنچه انجام مى داديدآگاه است - اكنون از درهاى دوزخ وارد شويد و جاودانه در آن خواهيد ماند چه بدجايگاهى است جايگاه متكبران((الذينتتوفاهم الملائكة ظالمى انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليمبما كنتم تعملون - فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين

/ 0 نظر / 8 بازدید