آموزش عقائد ...

سوال :چگونه مي توان به وجود موجوداتي مثل روح ، ملائكه و ...معتقد شد كه قابل درك حسي نيست ؟

پاسخ :

الف: در ميان موجودات مادي هم چيزهايي وجود دارد كه قابل درك حسي نيست چنانكه حواس ما از درك انوار ماوراء بنفش و مادون قرمز و امواج الكترمنيتيك و ... عاجز است .

ب : ما بسياري از حقايق غير حسي را درك مي كنيم و اعتقاد يقيني به وجود آنها پيدا مي كنيم با اينكه قابل درك حسي نيستند و مثلاُ از حالت ترس و محبت يا اراده و تصميم خودمان آگاه هستيم و اعتقاد يقيني به وجود آنها داريم در صورتي كه اين پديده هاي رواني همانند روح ، قابل درك حسي نيستند و اساساُ خود ((ادراك)) امري غير مادي و نا محسوس است.

آموزش عقائد،استاد مصباح

 

/ 0 نظر / 12 بازدید