مبر نام من پیش دوست ..

به مجنون کسی گفت ای نیک پی         چه بودت که دیگر نیایی به حی

مگر در سرت شور لیلی نبود                  خیالت دگر گشت و میلی نماند

چو بشنید بیچاره بگریست  زار                که ای خواجه دستم ز دامن بدار

 مرا خود دلی دردمند است و ریش          تو نیزم مزن بر سر ریش نیز

نه دوری دلیل صبوری بود                        که بسیار دوری ضروری بود

بگفت ای وفادار فرخنده خوی                    پیامی که داری به لیلی بگوی

بگفتا مبر نام من پیش دوست                   که حیف است نام من انجا که اوست    

/ 1 نظر / 31 بازدید
شارمو

سلام خوبی. منم خوبم . بیا به وبلاگم. یادت نره ها.