عاشورا ...

يكي از بزرگان مي فرمود مرحوم آيت الله حاج آقا حسين خادمي و حاج شيخ عباس قمي و حاج شيخ عبدالجواد مداحيان روضه خوان امام حسين عليه السلام را در خواب ديدم كه در غرفه اي از غرفه هاي بهشت دور يكديگر جمع بودند . از آيت الله خادمي احوال پرسي كردم و گفتم : با هم بودن شما يك آيت الله و آقاي حا ج شيخ عباس قمي يك محدث و حاج شيخ عبدالجواد روضه خوان امام حسين عليه السلام چه مناسبتي دارد كه با يكديگر يك جا قرار گرفته ايد ؟

جواب دادند : ما همگي مداومت به زيارت عاشورا داشتيم و به مقدار خواندن زيارت عاشورا مثل هم بوديم .

دارم اندر سر هواي كربلايت يا حسين

دل شده غرق تمناي وصالت يا حسين

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
رئوفی

الهی همه تو ما هيچ سخن اين است برخود مپیچ

رئوفی

الهی همه تو ماهيچ ؛ سخن اين است بر خودمپيچ