مراتب و درجات روزه
براي كسي كه روزه مي گيرد, از نظر مرتبه و درجه مراتبي را بيان كرده اند:
اول, روزه عوام: اين روزه با خودداري از مبطلات و مفطرات روزه كه فقها و مراجع تقليد – كثرت الله امثالهم – در رساله هاي علميه خود نوشته اند, تحقق مي يابد يعني اگر كسي در ايامي كه روزه مي گيرد, از چيزهايي كه روزه را باطل مي كند خودداري كند, اين درجه براي او در نظر گرفته شده است

.
دوم, روزه خواص: اين درجه و رتبه از مرتبه اولي بالاتر است و آن اين كه علاوه بر انجام اموري كه در روزه عوام گفتيم, بايد اعضاي بدن خود را از مخالفت با خداوند باز دارد. در روايات اسلامي آمده است روزه آن است كه شخص صائم غيبت نكند دروغ نگويد تهمت نزند و موارد ديگر كه در بحث هاي آينده بيشتر توضيح خواهيم داد

.
سوم, روزه خواص خواص (خاص الخاص): اين روزه براي كساني مقدور است كه از غير خدا هر چه هست اجتناب كند آنهايي كه غير از خدا كس ديگر را به دل راه نمي دهند و قلب خود را مهياي دستورهاي الهي مي دادند و مصداق "قلب المومن عرش الرحمن" مي باشد.
البته هر سه قسم فوق موجب اسقاط تكليف مي شود, اما روزه قسم سوم, برترين و سودمندترين قسم براي انسان ها است

/ 0 نظر / 12 بازدید