شيعه و انتظار

بر خلاف آنان که پنداشته اند انتظار ظهوريعنی دست روی دست گذاشتن و از حرکتهاياصلاحی جامعه کنار رفتن و فقط " گليم "خود را از آب بيرون بردن ، و به جرياناتاسلام دينی و اجتماعی بي تفاوت ماندن ،هرگز چنين پنداری درست نيست ... بر عکس ،انتظار يعنی در طلب عدالت و آزادگی وآزادی فعاليت کردن و در نپذيرفتن ظلم وباطل و بردگی و ذلت و خواری ، مقاومتکردن و در برابر هر ناحقی و ستمی و ستمگری ايستادن است . " مجاهداتخستگی ناپذير و " فوران های خونين شيعه " در طول تاريخ ، گواه اين استکه درمکتب ، هيچ سازشی و سستی راه ندارد . شيعه در حوزه " انتظار " يعنی ،انتظارغلبه حق بر باطل ، و غلبه داد بر بيداد ، و غلبه علم بر جهل ، و غلبه تقوابرگناه ، همواره آمادگی خود را برای مشارکت در نهضتهای پاک و مقدس تجديدمي نمايد ، و با ياد تاريخ سراسر خون و حماسه سربازان فداکار تشيع ، مشعل خونينمبارزاتعظيم را بر سر دست حمل مي کند " .اينکه به شيعه دستور داده اند که به عنوان "منتظر " هميشه سلاح خود را آماده داشتهباشد ، و با ياد کردن نام " قائم آلمحمد ( ص ) " قيام کند ناشی از همين آمادگی است . ناشی  از همين قيام و اقداماست .پايان اين بحث را از نوشته زنده ياد آيه الله طالقانی  ، عالم مبارزاسلامی بهرهمي بريم که مي گويد : " ... توجه دادن مردم به آينده درخشان ودولت حق و نويد دادن به اجرای کاملعدالت اجتماعی ، و تاسيس حکومت اسلام و ظهوريک شخصيت خدا ساخته و بارز ، کهمؤسس و سرپرست آن حکومت و دولت است ، از تعاليممؤسسين اديان است ، و درمکتب تشيع ، که مکتب حق اسلام و حافظ اصلی معنويات آناست ، جزء عقيده قرارداده شده ... و پيروان خود را به انتظار چنين روزی  ترغيبنموده ، و حتی انتظارظهور را از عبادات دانسته اند ، تا مسلمانان حق پرست ، دراثر ظلم و تعدی زمامداران خودپرست و تسلط دولتهای باطل ، و تحولات اجتماعی وحکومت ملل مادهپرست ، اعم از شرقی و غربی ، خود را نبازند و دل قوی دارند وجمعيت را آمادهکنند .و همين عقيده است که هنوز مسلمانان را اميدوار وفعال نگاه داشته است ، اينهمه فشار و مصيبت از آغاز حکومت دودمان دنائت ورذالت اموی ، تا جنگهای صليبی و حمله مغول ، و اختناق وتعديهای دولتهای استعماری  ، بر سر هر ملتی وارد مي آمد ،خاکسترش هم به بادفنا رفته بود . ليکن دينی که پيشوايان حق آن دستور مي دهند کهچون اسم صريح "قائم " مؤسس دولت حقه اسلام برده مي شود ، بپا بايستيد و آمادگی خود رابرای انجام تمام دستورات اعلام کنيد ، و خود را هميشه نيرومند و مقتدرنشاندهيد ، هيچ وقت ، نخواهد مرد ... . "<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 10 بازدید