نماز و آداب ظاهری ...

 

1- مسواك زدن : پيامبر اكرم (ص) :دو ركعت (كسي كه) مسواك زده بهتر از هفتاد ركعت بدون مسواك است .

2- زينت كردن : امام صادق (ع) در پاسخ به پرسش ابوبصير از معني آيه (( نزد هر مسجد ، زينتتان را برگيريد )) - فرمود : آن شانه كردن هنگام نماز واجب و مستحباست.

3- استفاده از بوي خوش : امام صادق (ع) فرمود : دو ركعت نماز كه شخص عطر زده مي خواند ، برتر از هفتاد ركعت نماز شخص عطر نزده است

4- انگشتر به دست داشتن

5- رعايت اول وقت : امام علي (ع) فرمود : كسي كه پيش از در رسيدن وقت نماز ، آماده نشود ، آن را بزرگ نشمرده است .

6- نماز واجب را در مسجد خواندن : امام صادق (ع) : نماز را در مسجد بخوانيد.

7- دعا كردن در آغاز نماز

8- آشكارا گفتن بسم ا...

9- آرامش تن : پيامبر اكرم(ص) فرمود : از كمالات نماز ، ساكن بودن اندام بدن است.

10- طول دادن نماز :امام صادق (ع) : هنگاميكه تنها نماز مي خواني ، نماز را طول بده كه عبادت است .

11- بيني به خاك ماليدن : امام باقر (ع) : پيامبر خدا (ص) فرمود : سجده بر هفت استخوان است : پيشاني ، دو دست ، دو زانو و دو انگشت شست پا . بينيت را نيز به گونه اي به خاك مي سائي ، ولي واجب ، همين هفت عضو است و اما به خاك ماليدن بيني ، سنتي ازپيامبر خداست .

منبع : سيماي نماز در قرآن و حديث

 

/ 0 نظر / 9 بازدید