جای شهيد ................

با خون و چنگ و دندان دشمن ز خانه رانديم
امـــا بـــه ماهــــواره در خــانــه اش کشانديم