امواج .....

حضرت علامه حسن زاده آملي

حضرت علامه حسن زاده آملي

پروردگارا ! من جهان را درياي بي كراني مي بينم و خودم را موجي از دريا . وه چه دريايي و چه دريايي ، وه چه موجي و چه موجي ، اين همه افواج امواج چه مي كنند مرا به زبان آنها آشنايي ده و مرا از من رهايي ده . خوشا آنانكه نه جهان مي بيند و نه امواج .

پرتو : ۲۱۵