کوروش !!

مگر مى‏خواهند كوروش را وارد ايران كنند؟

روزى از كميته استقبال از تهران به پاريس زنگ زدند.من مسؤول دفتر و تلفن امام بودم.تلفن كننده شهيد مظلوم دكتر بهشتى بود كه مى‏گفت‏براى ورود امام برنامه‏هايى تنظيم شده، به عرض امام برسانيد كه فرودگاه را فرش مى‏كنيم، چراغانى مى‏كنيم، فاصله فرودگاه تا بهشت زهرا را با هلى كوپتر مى‏رويم و...وقتى خدمت امام مطالب را عرض كردم پس از استماع دقيق كه عادت هميشگى ايشان بود كه سخن طرف مقابل را به دقت گوش كنند و آنگاه جواب گويند، با همان قاطعيت و صراحت‏خاص خود فرمودند: «برو به آقايان بگو مگر مى‏خواهند كوروش را وارد ايران كنند! ابدا اين كارها لازم نيست‏يك طلبه از ايران خارج شده و همان طلبه به ايران باز مى‏گردد.من مى‏خواهم در ميان امتم باشم و همراه آنان بروم ولو پايمال بشوم‏»