نيايش ...

خدايا من دلسوخته ام ! از دنيا وارسته ام از همه چيز خود دست شسته ام ، و ديگر از كسي و چيزي بيمي ندارم ، و دليلي ندارد كه تسليم ظلم و كفر شوم ، و خدا را به طاغوت بفروشم . من ميسوزم تا راه حق را روشن كنم ، و  همه قيود و بندها را بريده ام كه آزادانه در معركه حيات جولان دهم . اي خداي بزرگ ، ترا شكر ميكنم كه راه شهادت را بر من گشودي . دريچه اي پر افتخار از اين دنياي خاكي به سوي آسمانها باز كردي .                             

 

(شهيد دكتر مصطفي چمران)