در محضر روح الله

O اين فراموشي از خود مقدمه براي كمال انسان است.

O علم توحيد هم اگر براي غير خدا باشد از حجب ظلماني است.

O خود بيني ارث شيطان است.

O اتكال به نفس ، بعد از اعتماد به خداوند ، منشاء خيرات است.

O ولايت فقيه براي مسلمين يك هديه اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است.

O از حالا كه جوان هستيد و قواي جواني محفوظ است ، جديّت كنيد به اين كه هواي نفس را از نفس خودتان خارج كنيد.

O در اسلام همه امور مقدمه انسان سازي است.

منبع : كلمات قصار