فلسفه پوشش اسلامی ...

دلايل و فلسفه پوشش اسلامي

از ديدگاه استاد شهيد مرتضي مطهري

 

1-   آرامش رواني : نبودن حريم ميان زن و مرد و نداشتن حجاب ، هيجان هاي جنسي را مي افزايد . اسلام براي رام كردن غريزه جنسي هم به زنان هم به مردان توصيه كرده كه چشم چراني نكنند و زنان نيز بدن خود را از بيگانه بپوشانند .

2-   استحكام پيوند خانوادگي : حجاب داشتن و پوشيدن زن بدن خود را باعث محكم شدن پيوند زن و مرد مي شود.

3-   استواري اجتماع : كشاندن استفاده هاي جنسي از محيط خانه به اجتماع نيروي كار و فعاليت اجتماعي را ضعيف و سست مي كند .

4-   ارزش و احترام زن : حجاب باعث مي شود ، ارزش و احترام زن حفظ شود . اسلام دستور داده هر اندازه زن با وقاتر و عفيف تر باشد و خود را در معرض نمايش مرد بگذارد بر احترامش افزوده خواهد شد .