با فرزانگان ...

امام خمينی(ره) و احترام به قانون

زماني كه امام در پاريس و در محله نوفل لو شاتو بودند،برخي از همراهان امام گوسفندي ذبح كردند،طبق قانون كشور فرانسه ذبح حيوانات در خارج از كشتارگاه ممنوع است،امام وقتي كه با خبر شدند اين كار خلاف قانون فرانسه است فرمودند : من از گوشت اين گوسفند نمي خورم.                                    

منبع : خورشيد قرن