احکام ...

 شناخت مجتهد اعلم

 

سئوال : در صورتي كه شناخت مجتهد اعلم مشكل باشد ، وظيفه چيست ؟

 

حضرت امام (ره) : به احتياط واجب بايد از كسي تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد.

حضرت آيت ا... گلپايگاني : مي توان از كسي تقليد كند كه يقين به اعلم بودن ديگران از او نداشته باشد.

حضرت آيت ا... تبريزي : لازم است از كسي تقليد كند كه با ديگران مساوي يا اعلم از آنها باشد و در صورت اعلميت در هر كدام ، كافي است كه يكي از آنها تقليد كند و گمان به اعلميت معتبر نيست.

حضرت آيت ا... صافي گلپايگاني : مي تواند از كسي تقليد كند كه يقين به اعلم بودن ديگران از او نداشته باشد.

حضرت آيت ا... بهجت : اگر شناختن اعلم مشكل باشد و انسان گمان به اعلم بودن كسي دارد ، در صورتي كه گمانش به حد اطمينان برسد، بايد از او تقليد كند.

حضرت آيت ا... سيستاني : مكلف مخير است عمل خود را به فتواي هر كدام تطبيق كند.

مسائل جديد / ص 59 و 60