پرهيز از غضب !!

                    پرهيز از غضب

 

4 مردي به پيامبرصلي اللّه عليه و آله عرض كرد يا رسول اللّه ! مرا تعليم ده !

حضرت فرمود: برو و غضب نكن .

آن مرد گفت : همين مرا بس است و به جانب قبيله خود رفت . ناگهان در ميان طايفه اش جنگي در گرفت و مسلحانه در برابر يكديگر صف كشيدند. آن مرد هم كه وضعيف جنگي را مشاهده كرده مسلح شد و در صف جنگاوران ايستاد. آنگاه سخن پيامبر صلي اللّه عليه و آله را بياد آورد كه به او فرمود: غضب نكن . اسلحه را كنار گذارد و به نزد مخالفين قوم خود رفت و گفت : اي مردم هر جراحت و قتل و زدن بي نشانه اي كه در افراد شما به عهده من باشد و خونبهاي آن را مي پردازم .

مخالفين كه براي سخنان صلح طلبانه را از او شنيدند گفتند: ما اين جريمه را نمي خواهيم . براي شما باشد زيرا ما از شما به اين جريمه سزاوارتريم . آنگاه با يكديگر صلح كردند و با آن كينه از ميان رفت .