تحليل های غلط از دين قسمت سوم

 :: تحليل های غلط از دين ::

 

قسمت سوم

:: ترس ::

ماديون مي گويند : ريشه ايمان به خدا ترس است . همانگونه كه انسان در كودكي پناهي به نام والدين دارد در بزرگسالي نيز موجودي به نام خدا براي خود مي سازد تا هنگام بروز مشكلات به او پناه ببرد و با اين كار به روان مضطرب خود أرامش ببخشد در جواب بايد گفت : اگر ريشه ايمان به خدا ترس باشد بايد هر كه ترسوتر است ايمانش بيشتر باشد و افرادي كه شجاع هستند  و از حوادث نمي ترسند بايد دين نداشته باشند و در مواردي که احساس ترس نيست توجه به خدا هم نباشد در حالي كه اينگونه است .